شهرسازی

   دسترسی پذیری و نفوذپذیری

  یکی از مهم ترین معیارهای طراحی شهری نفوذ پذیری است که به وسیله ی الگوی خیابان ها مصداق می یابد و نشان دهنده ی ویژگی شکلی دسترسی ها است. نفوذ پذیری به معنی اندازه ای است که محیط اجازه ی انتخاب مسیر را هم از طریق راه و هم در درون راه به شخص می دهد. در حقیقت نفوذ پذیری معیاری برای اندازه گیری فرصت حرکت است که تنها به تعداد دسترسی ها بستگی ندارد ، بلکه شکل دسترسی ها نیز در تعیین میزان نفوذ پذیری موثر است.

¨       نفوذ پذیری معیاری است که در تعامل بین افراد و الگوی خیابان ها بدست می آید. نفوذ پذیری بصری اشاره به توانایی دیدن مسیر دارد ؛ در حالی که نفوذ پذیری کالبدی اشاره به توانایی حرکت در محیط است.

¨      ریزدانگی و درشت دانگی بافت در تلفیق با الگوی خیابان و اندازه ی بلوک ها نفوذ پذیری را تعریف می کند. دسترسی پذیری معیار مرتبط با نفوذ پذیری است که در عمل بدست می آید. هر چه محیطی ریزدانه تر باشد انتخاب های بیشتری را ممکن می کند، بنابراین هم نفوذپذیری بصری و هم نفوذ پذیری کالبدی را افزایش می دهد. همان گونه که تغییر شکل در شبکه به صورت غیر منظم بدلیل کاهش نفوذ پذیری ، بصری پتانسیل های حرکتی را کاهش می دهد (Carmona,2003:64).

¨      مزيت ها و معايب کوچه هاي بن بست.   

¨      شکل خیابان

¨      تمایزات اساسی در الگوی کاداستر به وسیله شبکه منظم یا ایده­آل که به وسیله هندسه منظم شکل می­گیرد و شبکه ارگانیک یا دفرمه است که به وسیله هندسه نامنظم شکل می­گیرد.

¨      در اغلب شهرهایی که سابقه طولانی­تر شهرسازی وجود دارد، بیشتر شبکه به صورت دفرمه هست که به آن ارگانیک می­گویند؛ به دلیل آن که اغلب به صورت طبیعی شکل گرفته است تا به هدفمند مصنوع گردد.

¨      به دلیل آن که اغلب به صورت طبیعی شکل گرفته است تا به هدفمند مصنوع گردد. اغلب بر اساس جریان حرکت پیاده و تحت تاثیر توپوگرافی زمین به صورت جزیی پیوسته با نواحی همچوارش شکل گرفته است؛ نه به صورت راهی درون نواحی همجوار که به تدریج تحت تاثیر استفاده تغییر و تحول یافته است.

¨      هيلر معتقد است که حرکت شکل فضاي شهري را ديکته مي کند. او بر رابطه بین حرکت و تحولات شکلی شبکه بسیار کار گرده است.

شبکه منظم: نیمه منظم ، شبکه شطرنجی

¨      سابقه تاریخی: یونان ، رم  یا جدید توسط سردا در بارسلونا، واشنگتن ، واشنگتن

¨      1. نظم فضایی

¨         2. راحتي تفکيک و فروش

¨       3. بلوک مربع – مستطیل شکل 

¨      4. يکنواختي و مونوتني بر عکس deformed  grid

سیته : تجربه ی منهتن به تغيير در ابعاد بلوک و ارتفاع قطعات، استفاده از میادین و فضاهای عمومی جذاب

 و تلفيق طبيعت با شبکه در لوس آنجلس سعی شده که اين مونوتونی از بين برود.

¨      5. نقش نمادین شبکه

¨       6. جدایی قدرت اجرایی و قانونی

شبکه نامنظم، ارگانیک، دفرمه، منحنی

¨      1. جذابيت بصری بالاخص در تجربه دیدهای متوالی دارند.

جنبش شهر زيبا جان نش در لندن و المستد و واکس در شیکاگو مبدع  طرحهای carved در شهرسازی جدید بودند.

¨      عدم تشویق برای حضور غريبه ها در فضا.

¨      محرمیت فضایی

¨      کاهش ترافيک ← بن بست ها و فضاهای سلسله مراتبی و سلسله مراتب حرکت ترافیک

¨      بلوک

¨      در ارتباط تنگاتنگ با تيپولوژي/کدها یا قوانين پارامتر ها کالبدي بلوک ها تعریف می شوند.

¨      اندازه بلوک تحت تاثیر:

¨      1. اقليم و شرایط محیطی

¨      2. نياز کاربري

¨      3. الگوي موجود

¨      4. نیاز به دسترسی

¨      1- بلوک کوچک : سرزندگي، تنوع، کارايي حرکتی، نفوذ پذيري پياده ، خوانایی و جذابیت بصری – جکوبز و کریر

¨      2- بلوک بزرگ : کارایی اقتصادی، پراکنش بهينه توده و فضای باز

¨      بلوک   m90 در m90 :مي تواند شامل باغ خصوصي و عمومي باشد اقتصادي و چند عملکردي باشد.

¨      گونه شناسی

¨      گونه واسطه اي است ميان صورت و گشتالت. گونه از گشتالت ملموس تر است.اما به خلاف صورت طيفي از امکانها را در بر مي گيرد. اگر گونه وجود نمي داشت هر اثري يکه و از اين رو بي معنا مي شد و گشتالت آن بدين سان هرگز به شناخت در نمي آمد.

¨      عناصر همنهشت(compositional elements )همگي به يک جنس ياژانر تعلق دارند. شناسي و ريخت شناسي به ابزارهايي مي پردازند که گشتالت و صورت را بهم پيوند مي زند.

¨      علاقه به فهم رابطه میان محیط مصنوع و فضای تعریف شده توسط آن.

¨      1. Colin Rowe اولین رویکرد جدید به دیدگاههای شکلی پس از دوران مدرن را در دانشگاه کرنل پایه گذاری کرد.ساختار تاریخی شهر و گونه شناسی سنتی فضای شهری.( 1960) وی از تکنیک شکل زمین استفاده کرد تا به دانشجویان آموزش دهد که ساختمان ها عناصر منفک روی سطح زمین نیستند، بلکه جزیی از توده بهم پیوسته بلوک ها هستند.

¨      2. Rowe & Koetter از نقشه معکوس فوق استفاده نمودند تا تعامل توده و فضا را مطالعه نمایند.

¨      3. آلدو رسی گونه شناسی در معماری

¨      4. راب و باب کریر

¨      گونه شناسی

¨      تفاوت کرير درنگاه به فضاي شهري باسيته و زوکر آنست که زوکر و سيته بر جنبه هاي زيباشناسي و بصري تاکيد دارند در حاليکه کرير با عناصر هندسي کارش را آغاز مي کند و بر جنبه هاي شکلي تاکید میکند.

¨      در استفاده از گونه 2بحث است:

¨      1-کارايي گونه در زمانهاي مختلف و براي عملکرد هاي مختلف

¨      2-تضاد ميان منحصر بفرد بودن(اصلي بودن) و خلاقيت و گونه.

¨      Socially-sanctioned type

¨      چهارنوع فضای شهری کریر

¨      1. الگوي شبکه بلوک را تعریف می کند. در این حالت شبکه دسته بندی گونه ای می شود.

¨      2. شکل بلوک ها الگوی شبکه را تعریف می کند. در این حالت بلوک ها دسته بندی گونه ای می شوند.

¨      3. خيابانها و ميادين گونه هاي فرمال هستند. در این حالت فضاهاي شهري قابل دسته بندي گونه ای هستند.

¨      4. ساختمانهاي فرمال

¨      بوچانان و اپلیارد

بوچانان : نواحی محیطی

¨      خیابان های اصلی

¨      سلسله مراتب خیابان

¨      تفکیک های حاصل شده

اپلیارد: مشابه در بسیاری موارد وتفادت در ترافیک

¨      دسترسي پذيري را از ديدگاه حمل و نقل نيز مي توان بررسي کرد. محيط دسترس ناپذير خواهد بود، چنانچه استفاده از وابسته به ماشين شخصي باشد. اگر چه حرکت با ماشين حسن هاي نيز دارد و آن افزایش آزادي عمل با ماشين است. اما حرکت سريع، در هر زمان و به هر کجا را مي دهد. همچنين امنيت و تا حدي احترام را به همراه دارد.(با لاخص براي زنان)

¨      اگر چه سودمندي عمومي استفاده از سفر يکپارچه با آن است در عين حال که ايمني شخصي بالايي را فراهم مي آورد. در حالي که در سفر با وسايل ديگر همواره فواصل وجود دارند. همواره فواصلی وجود دارد. پياده روي تا ايستگاه اتوبوس، منتظر شدن در ايستگاه از ايستگاه اتوبوس به ايستگاه قطار رفتن و بر سکوي ايستگاه معطل شدن. هر فاصله اي منبع بي اطميناني،  ناراحتي، و حتي ممکن است خطر باشد.(Sheller and lrry,2000,p.745)

 

دریافت فایل

+ نوشته شده در  ساعت   توسط admin  |